Menu Główne
Strona główna
Reguły ACES
Regulamin WW I
Regulamin WW II
Regulaminy ESA
Zawody
Kalendarz
Forum
Eskadry ACES
---Klasyfikacja Eskadr ACES WWI
---Klasyfikacja Eskadr ACES WWII
Eskadry ESA
---Klasyfikacja Eskadr ESA WWI
---Klasyfikacja Eskadr ESA WWII
Ranking Pilotów ACES
Linki
Kontakt
Sklepy z zaopatrzeniem
Statistics
Użytkownicy: 316
Newsy: 211
Odnośniki: 13
odwiedzających: 5070838
Reguły ACES 2011
wtorek, 20 sierpień 2013
Reguły ACES

Reguły ACES  wersja 2011
1. Postanowienia ogólne

1.1 Informacje o ACES
Air Combat Elementary Support (ACES) //Podstawowe Wsparcie dla Walk Powietrznych//, jest międzynarodową siecią kontaktów dla pilotów zainteresowanych walkami modeli zdalnie sterowanych radiem w skali 1/12. ACES jest organizacją demokratyczną i niedochodową. Wybory dokonywane są poprzez głosowanie uprawnionych członków.

Nota: Uprawnionym członkiem do głosowania jest każdy pilot, który odbył co najmniej jedną walkę udokumentowaną w internetowej bazie danych CORE (sekcja WWII), w ciągu ostatnich dwóch lat, bądźŸ jest aktywnym administratorem ACES.

1.1.1 Członkostwo
Każda osoba zainteresowana R/C Air Combat może zostać członkiem ACES. Jeżeli członek naruszy zasady ACES może zostać zawieszony po kilku uwagach zwróconych przez administrację ACES. Aby zostać członkiem ACES skontaktuj się ze swoim Kontaktem Narodowym.

1.1.2 Finanse
Każdy kraj w strukturze ACES pokrywa swoje własne wydatki. Dotyczy to korespondencji IC (International Coordinator – koordynator międzynarodowy), NC (National Contact – kontakt krajowy) itd.

1.1.3 Język
Oficjalnym językiem w ACES jest angielski.

1.1.4 Prawa autorskie
Prawa autorskie do regulaminu ACES i regulaminu R/C Air Combat należą do wszystkich członków ACES.

1.2 Struktura ACES
Struktura sieci ACES opiera się na kilku członkach. Kontakty operują na różnych szczeblach zgodnie z poniższym rysunkiem (kropkowane struktury są opcjonalne):
Błąd łądowania grafiki

1.2.1 Koordynator Międzynarodowy
Pierwszy Koordynator Międzynarodowy(1st International Coordinator (1IC)) powinien koordynować pracę ACES pomiędzy krajami. Powinien utrzymywać kontakt z krajami, rozsyłać międzynarodowe zasady i organizować międzynarodowe głosowania. Wyznacza międzynarodowego administratora CoRe i WWW. Jest przewodniczącym komitetu IRC. Oboje 1IC i 2IC są członkami komitetu IRC ale bez prawa głosu, wyjątkiem jest gdy są wyznaczeni jako narodowi członkowie IRC.
1IC wybierany jest co dwa lata przez uprawnionych członków ACES. Wybory 1IC odbywają się w lata nieparzyste (np.: 2005, 2007 …). Okres sprawowania obowiązków to dwa lata kalendarzowe np.: od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007, itd.
Na wniosek każdego z narodów członkowskich ACES mogą odbyć się coroczne wybory 1IC.
2IC jest wybierany w lata parzyste na takich samych zasadach jak wybory 1IC ale nie w tym samym roku aby zapewnić ciągłość.
1IC może i powinien przekazać część swoich obowiązków drugiemu IC w przypadku gdy nie jest w stanie podołać im samemu. Jeżeli 1IC staje się niezdolny do wykonywania obowiązków lub nie może im sprostać z różnych powodów podczas pozostałego okresu sprawowania tej funkcji jego obowiązki automatycznie przejmuje 2IC do czasu wyboru nowego 1IC. Koordynator Międzynarodowy może wyznaczyć Kontakt Narodowy w nowym kraju członkowskim ACES, pod warunkiem, że nie nie został wybrany w głosowaniu narodowym.

1.2.2 Kontakt Narodowy
Kontakt Narodowy (National Contact (NC)) powinien koordynować działalność ACES na terenie swojego kraju. Powinien udostępniać regulamin członkom krajowym, zarządzać krajowe głosowania i doglądać, aby krajowa sieć ACES działa gładko i bezproblemowo. Powinien także podejmować decyzje przy interpretowaniu krajowego regulaminu i postanowień. NC odpowiedzialny jest za krajowy Puchar Air Combat – Air Combat Cup. NC wybierany jest co rok, przez wszystkich krajowych członków ACES. 1NC wybiera sobie asystenta (2NC), narodowego administratora CoRe, członka IRC, skarbnika, redaktora, osobę odpowiedzialną za narodowy sklep z zaopatrzeniem oraz kontakty grupowe (GC) w nowych grupach, pod warunkiem, że nie zostali wybrani w głosowaniu. NC jest odpowiedzialny za informowanie IC o zmianach na stanowiskach NC, IRC i administratora CoRe. Powinien aktualizować te dane corocznie i jak najszybciej po zmianie.

1.2.3 Kontakt Grupowy
Jeżeli struktura ACES w danym kraju rozrośnie się za bardzo, NC może zdecydować o podzieleniu jej na mniejsze grupy. Kontakt Grupowy (Group Contact (GC)) odpowiedzialny jest za koordynowanie ACES w swojej grupie. GC odpowiedzialny jest także za organizowanie pucharu Air Combat w swojej części kraju. GC wybierany jest co roku przez członków swojej grupy. GC wybiera swojego asystenta: Drugi Kontakt Grupowy (2GC).

Nota: NC może przekazać wszystkie terminy i inne obowiązki zgodnie z głosowaniem narodowym.

1.2.4 Eskadra
Grupa czterech albo więcej członków ACES może utworzyć Eskadrę. Eskadra nie ma żadnej roli organizacyjnej.

1.3 Regulaminy, reguły, głosowania i wybory
Regulamin Air Combat ustalany jest i rozsyłany przez ACES. Regulamin zmienia się drogą głosowania. Zmiany reguł i regulaminów dokonuje IRC chyba, że przeprowadzone zostanie głosowanie międzynarodowe. Zmiany lub głosowanie nad nowymi zasadami i regulaminami odbywają się co dwa lata  (parzyste), np.: 2006, 2008, itd. razem z głosowaniem nad 2IC.

1.3.1 Propozycje zmian – krajowe
Każdy członek ACES może zaproponować zmianę w regulaminie. Aby propozycja była brana pod uwagę musi uzyskać poparcie kolejnych trzech członków ACES. Propozycja jest przekazywana NC i poddana głosowaniu narodowemu. Treść zmiany musi być spisana po angielsku i być gotowa do przedstawienia innym krajom ACES poprzez 1IC i IRC.

1.3.2 Międzynarodowy Komitet do spraw Regulaminy (IRC)
Komitet tworzą 1IC, 2IC i jeden przedstawiciel z każdego z krajów członkowskich ACES.

1.3.2.1
Zadaniem IRC jest jednoczenie i umacnianie zasad i regulaminów Międzynarodowych zawodów Air Combat.

1.3.2.2
Głosowanie nad nowymi zasadami i regulaminami odbywa się co dwa lata.

1.3.2.3
Propozycja zmiany lub nowego regulaminu musi być zarchiwizowana i podpisana przynajmniej przez trzech NC.

1.3.2.4
Wszystkie przegłosowane reguły, poza tymi wpływającymi na osiągi modelu, będą wprowadzane w sezonie po głosowaniu.

1.3.2.5
Zmiany i nowe reguły wpływające na osiągi modelu będą wprowadzane na  drugi rok po roku głosowania.

1.3.2.6
Propozycje nowych zasad muszą być przekazane IC lub IRC nie później niż do 30 września roku głosowania. Muszą być spisane po angielsku i rozpowszechnione do wszystkich członków IRC nie później niż do 15 października. Każda sprzeczność rozpoznana wśród propozycji i istniejących zasad musi być opisana i w pełni zrozumiała dla członków IRC.

1.3.2.7
Ostatnim dniem głosowania wśród członków IRC jest 30 listopada.

Nota: Obowiązkiem 1IC jest przeprowadzenia głosowania wśród IRC. 1IC ma prawo do dodania uzupełniających instrukcji i do ustalenia innego terminu głosowania jeżeli będzie to konieczne ze względu na różne wypadki, np.: jeżeli w głosowaniu weźmie udział więcej członków podczas ogólnego głosowania ACES.

1.3.2.8
Zgodnie z decyzją IRC lub międzynarodowego głosowania, 1IC spisuje nowy regulamin po angielsku i rozpowszechnia go do wszystkich członków IRC i wszystkich NC oraz publikuje go na oficjalnej stronie www ACES, nie później niż do 31 grudnia.

1.3.2.9
Wszystkie kraje mają jeden głos i dodatkowo 1 na każdych 10 pilotów reprezentujących go w pucharze krajowym lub Euro Cup na rok przed głosowaniem (np.: 2004 jeżeli głosowanie ma miejsce w 2005). Kraj z 0 – 9 pilotów ma jeden głos, kraj z 10 – 19 pilotami ma 1+1+2 głosy, kraj z 20 – 29 pilotami ma 1+2+3 głosy itd. Maksymalna ilość głosów na kraj to 5. Każdy pilot punktujący w co najmniej 1 walce udokumentowanej w internetowej bazie CoRe (WWII) jest uprawnionym członkiem w głosowaniu. Wyjątkiem jest nowy kraj członkowski którego piloci po raz pierwszy biorą udział w walkach i który jednocześnie jest rokiem głosowania, posiada on 2 głosy jeżeli posiada co najmniej 10 pilotów, w przeciwnym razie posiada 1 głos. 1IC i 2IC nie posiadają żadnego dodatkowego głosu w IRC.

1.3.2.10
Każda propozycja musi uzyskać co najmniej 50,1% głosów wśród wszystkich głosów IRC.
Jeżeli w głosowaniu wynikiem będzie remis, 1IC ma prawo do decydowania o danej propozycji.
Jednakże:
Jeżeli oczekująca/ropatrywana decyzja IRC jest oparta na mniej niż 90% pozytywnych głosów, to jest możliwość zorganizowania międzynarodowego głosowania wśród wszystkich uprawnionych członków. Powinno się to odbyć na wniosek 1IC lub minimum 3 reprezentantów IRC. Ten wniosek musi być utworzony jak najszybciej i nie później niż 14 dni od końca głosowania IRC. Sprawa w takim wypadku powinna być przetestowana, sprawdzona i zaprezentowana jako tylko dwie spójne alternatywy lub propozycje.
Nota: Podczas międzynarodowego głosowania wśród wszystkich uprawnionych członków, propozycja musi uzyskać co najmniej 50,1% pozytywnych głosów.

1.3.2.11
IRC ma prawo do rozsądzenia i interpretowania międzynarodowych reguł jeżeli zostanie zostanie do tego wezwane. Uprawnienia te przekazywane są do 1IC lub trzech dowolnych reprezentantów IRC. Cała sprawa i wnioski muszą być przekazane do wszystkich członków IRC.

1.3.3 Międzynarodowe i krajowe reguły
Każdy kraj ma prawo veta od reguły w taki sposób, że może zmienić swój regulamin zgodnie z głosowaniem krajowym. Reguły mogą być bardzo różne w różnych krajach ze względów bezpieczeństwa. Na międzynarodowych zawodach stosowane są regulaminy międzynarodowe.

1.3.4 Dodatkowe głosowania i wybory
1IC lub minimum 3 NC może wnioskować o dodatkowe głosowanie lub wybory jeżeli uzna to za konieczne ze względu na specjalne sytuacje. W przypadku gdy wybrany kandydat nie wypełnia w pełni swoich obowiązków, wyższy administrator ACES może wnioskować o nowe wybory. Wyższy administrator może również wskazać nowego administratora żeby przejął obowiązki osoby do momentu nowych wyborów.

1.4 Puchar Air Combat
Zawody w obrębie jednego regionu, w danym roku mogą być zebrane do klasyfikacji pucharowej. Zawody pucharowe muszą być ogłaszane wszystkim zawodnikom ACES z tego regionu co najmniej na miesiąc przed ich datą.

1.4.1 Punktacja w pucharze
Punktacja końcowa pilota liczona jest jako suma X najlepszych rund wylatanych przez pilota w zawodach będących częścią Pucharu. Liczba rund ustalana jest przy ustalaniu zawodów pucharowych.

1.4.2 Zawody
Zawody to każde zorganizowane zawody zgodnie z regulaminem krajowym albo międzynarodowym, w których uczestniczy co najmniej dwóch zawodników. Zawody muszą być uznane przez NC.

1.4.3 Mistrzostwa
Za mistrzostwa krajowe uważa się jedne zawody organizowane co najwyżej jeden raz w roku w kraju. Za mistrzostwa międzynarodowe uważa się zawody obejmujące kilka krajów organizowane co najwyżej raz w roku w jednym miejscu, a zawody te muszą mieć zawodników z przynajmniej dwóch różnych krajów.

1.4.4 Zawody Euro Cup
Miejsce, data i czas wszystkich zawodów Euro Cup musi być rozpowszechniony wśród wszystkich NC przez email i opublikowany na międzynarodowej stronie ACES tak szybko jak to możliwe (preferuje się przed 28 lutego) ale nie później niż na dwa pełne miesiące przez datą zawodów. IC ma prawo zaproponować inną datę zawodów jeżeli dwa lub więcej krajów zaproponowało ten sam termin. Zastosowanie ma tutaj prawo pierwszeństwa, „Kto pierwszy ten lepszy”. Maksymalna ilość zawodów Eurocup w danym kraju to 1, jednakże kraj może wnioskować do IC o jedne dodatkowe zawody EC pod warunkiem organizacji co najmniej 10 krajowych zawodów pucharowych w danym roku.

1.4.5 Punktacja zawodów
Końcowa punktacja pilota to suma wyników z zawodów.

2. Dodatkowe regulacje

2.1 Na temat dodatkowych zasad
Zasady te są opcjonalne co oznacza, że każdy członek ACES może lub nie musi stosować całości lub części z nich. Wśród tych zasad są stopnie wojskowe, ordery, odznaczeni itp. Pamiętaj, że te odznaczenia to tylko dekoracja i nie dają uprawnień do dowodzenia innymi członkami ACES.

2.1.1 Krajowy sklep z zaopatrzeniem
Dekoracje i nagrody mogą być sprzedawane przez krajowy sklep ACES z zaopatrzeniem. Różne kraje mogą mieć różne odznaczenia i mogą zdecydować aby nie używać pewnych odznaczeń.

2.2 Główne definicje

2.2.1 Misja bojowa
Wzięcie udziału w misji bojowej liczy się, gdy zawodnik odbędzie jeden punktowany lot w zawodach i otrzyma w nim co najmniej jeden (1,0) punkt.

2.2.2 Zestrzelenie
Zestrzelenie definiuje się jako zdarzenie, w którym dwa lub więcej myśliwców zderzają się w powietrzu. Jeżeli wszystkie modele biorące udział w zderzeniu rozbiją się, wtedy każdy z pilotów dostaje 0,5 zestrzelenia. Jeżeli jeden albo więcej modeli rozbije się a jeden albo więcej model jest w stanie kontynuować lot, wtedy piloci sprawnych myśliwców dostają 1 zestrzelenie. W tym przypadku zestrzeleni piloci nie dostają zestrzelenia. Kontynuowanie lotu po zderzeniu definiowane jest jako lot przez kolejne 15 sekund od momentu zderzenia.

2.2.3 Administrator
Administrator jest osobą, która pełni funkcję Międzynarodowego Koordynatora, Drugiego Międzynarodowego Koordynatora, Kontaktu Narodowego, Drugiego Kontaktu Narodowego, Kontaktu Grupowego, Drugiego Kontaktu Grupowego, skarbnika, wydawcy listu informacyjnego, albo jest odpowiedzialny za krajowy sklep z zaopatrzeniem.

2.3 Specjalne odznaczenia

2.3.1 Skrzydła pilota
Skrzydła pilota można nosić po odbyciu pierwszej misji na zawodach.

2.3.2 Naszywki
W obrębie ACES są różne oznaczenia stopnia dla różnych poziomów w organizacji. Mogą być następujące poziomy: ACES, Krajowe ACES, Grupy i Eskadry. Dodatkowo można używać oznaczeń flag narodowych, aby pokazać, jakiej jest się narodowości i w których krajach uczestniczyło się w zawodach. Jednocześnie można wykonać naszywki dla odznaczeń, które się otrzymało: np. naszywka ACE itd.

2.3.3 Medale
Występuje pięć medali w zależności od ilości misji, w których brał udział zawodnik: Brązowa Gwiazda (50 misji), Srebrna Gwiazda (100 misji), Złota Gwiazda (200 misji), Diamentowa Gwiazda (300 misji), Podwójna Diamentowa Gwiazda (500  misji). Dodatkowo medale można przyznawać jako nagrodę za zwycięstwo w mistrzostwach krajowych, dla zwycięzcy pucharu itd.

2.4 Odznaczenia
Naszywki odznaczeń mają rozmiar 10x35. Powinny być umieszczane w rzędach liczących maksymalnie 4 naszywki i w kolejności jak poniżej.

2.4.1 Honorowy Kombatant Aircombat (Honoured Air Combatant (HAC))
Jeden członek, który wykazał się wyjątkowo cennymi zasługami dla ACES wybierany jest co roku przez członków i otrzymuje to odznaczenie.

2.4.2 Najlepszy Pilot Myśliwca (Best Air Combatant (BAC))
Pilot, który wygra co roczny puchar krajowy nagradzany jest odznaczeniem: „Najlepszy Pilot Myśliwca w < kraju > w < roku >” (“Best Air Combatant of < nation > < year >“).

2.4.3 Air Combat Ekspert (Air Combat Expert (ACE))
Jeden z dwóch warunków trzeba spełnić aby otrzymać to odznaczenie:
1. Pilot, który zdobył pięć albo więcej zestrzeleń odznaczany jest ACE.
2. Pilot, który zdobył 4 cięcia w jednej walce odznaczany jest jako ACE.

2.4.4 Najlepszy Strzelec (Top Shot (TS))
Nagroda „Top Shot” przyznawana jest każdemu pilotowi, który uzyskał średnią cięć równą 1,25 na lot w czasie pojedynczych zawodów. Średnia liczona jest uwzględniając liczbę wszystkich lotów w czasie zawodów wliczając w to loty finałowe nawet, jeżeli zawodnik nie zakwalifikował się do finałów.

2.4.5 Konstruktor Myśliwców (Fighter Designer (FD))
Aby otrzymać odznakę Konstruktora Myśliwców członek musi zaprojektować model zgodnie z regulaminem R/C Air Combat i przesłać pełnowymiarowe plany do Kontaktu Narodowego do oceny. W dodatku myśliwiec musi wziąć udział w przynajmniej jednej misji bojowej a projekt modelu nie może być kopią innego projektu.

2.4.6 Pilot Testowy Air Combat (Air Combat Testpilot (ACT))
Odznaczenie ACT przyznaje się pilotowi, który walczył co najmniej 10 różnymi myśliwcami każdym z nich w przynajmniej jednej misji bojowej. Rodzaj myśliwca definiuje się, jako „Spitfire”, „FW190”, „Hurricane” itd. Podtypy jak: „FW190A”, „FW190D-9” nie są uwzględniane.

2.4.7 Weteran Air Combat (Air Combat Weteran (ACV))
Pilot, który walczył przynajmniej 50 razy (odbył 50 misji bojowych) odznaczany jest nagrodą: Weterana Air Combat.

2.4.8 Administrator ACES
Administrator, który pracował dla ACES co najmniej przez pełny rok otrzymuje to odznaczenie.

2.4.9 Najlepsza Eskadra Aircombat (Best Aircombat Squadron (BAS))
Odznaczenie BAS przyznaje się w każdym kraju drużynie, która zebrała największą liczbę punktów we wszystkich zawodach na świecie w okresie roku. Pilot musi walczyć dla tej drużyny przez cały rok a lista założonych eskadr musi być dostarczona do NC na początku każdego sezonu. Odznaczenie przyznaje się jako: „Najlepsza Eskadra Aircombat < kraju > w < roku >” („Best squadron of < nation > < year >”).

2.4.10 Międzynarodowy Mistrz Aircombat (Aircombat International Champion (AIC))
Przyznawane jest pilotowi, który wygrał Międzynarodowe Mistrzostwa Aircombat.

2.4.11 Krajowy Mistrz Aircombat (Aircombat National Champion (ANC))
Przyznawane jest pilotowi, który wygrał Krajowe Mistrzostwa Aircombat.

2.4.12 Zwycięzca Zawodów Aircombat (Aircombat Competition Champion (ACC))
Przyznawane jest pilotowi, który zwyciężył w zawodach aircombat.

2.4.13 Międzynarowode Mistrzostwa Aircombat (Aircombat International championship (AI))
Przyznawane jest członkowi, który brał udział w międzynarodowych mistrzostwach R/C Air Combat.

2.4.14 Krajowe Mistrzostwa Aircombat (Aircombat National championship (AW))
Przyznawane jest członkowi, który brał udział w krajowych mistrzostwach R/C Air Combat.

2.4.15 Zawody Aircombat (Aircombat Competition (AC))
Przyznawane jest członkowi, który brał udział w zawodach R/C Air Combat.

2.4.16 Organizator zawodów (Contest Organisator (CO))
Przyznawana jest członkowi który zorganizował co najmniej 10 zawodów udokumentowanych w CoRe lub przynajmniej raz zorganizował WASG lub EASG.

2.4.17 Kraje
Przyznawane jest członkowi zgodnie z tym, w jakich krajach uczestniczył w zawodach.

2.5 Rangi
Członek ACES otrzymuje rangę zgodnie z poniższymi zasadami.

2.5.1 Zasady nadawania rangi
Nowy członek ACES nie ma rangi (Szer. = Szeregowy). Po odbyciu jednej misji lub po objęciu funkcji administratora otrzymuje stopień Kaprala. Po tym pilot jest promowany po odbyciu 25 misji bojowej. Po kolejnych 25 misjach bojowych promowany jest ponownie. Od tej pory jego ranga wzrasta co 50 misji bojowych. Administrator jest dodatkowo awansowany po każdym pełnym roku pracy na tej funkcji.

2.5.2 Naszywki rang
Powinny wyglądać jak na poniższym rysunku.
Nota: Oczywiście znak # należy zastąpić odpowiednią liczbą od 1 wzwyż. Generał 1 Gwiadkowy jest wyższy stopniem od zwykłego Generała.
Błąd ładowania grafiki

2.6 Umiejscowienie odznaczeń
Poniżej przedstawiono zalecenia odnośnie umiejscowienia konkretnych odznaczeń

2.6.1 Skrzydła myśliwca
Powinny być umieszczone po lewej stronie munduru. Mogą być również na froncie czapki.

2.6.2 Naszywki odznaczeń
Powinny być umieszczone pod skrzydłami myśliwca po lewej stronie munduru.

2.6.3 Naszywki rang
Powinny być przyszyte na ramionach, mogą również znaleźć się na froncie czapki.

2.6.4 Medale
Umiejscowimy je po prawej stronie munduru.

2.6.5 Naszywki
Mogą być umiejscowione wszędzie na mundurze lub czapce. Standardowe ich miejsce jest na ramionach munduru w kolejności od najbardziej znaczącej na górze.

Błąd ładowania grafiki