Menu G?ówne
Strona g?ówna
Regu?y ACES
Regulamin WW I
Regulamin WW II
Regulaminy ESA
Zawody
Kalendarz
Forum
Eskadry ACES
---Klasyfikacja Eskadr ACES WWI
---Klasyfikacja Eskadr ACES WWII
Eskadry ESA
---Klasyfikacja Eskadr ESA WWI
---Klasyfikacja Eskadr ESA WWII
Ranking Pilotów ACES
Linki
Kontakt
Sklepy z zaopatrzeniem
Statistics
Użytkownicy: 326
Newsy: 211
Odnośniki: 13
odwiedzających: 5083247
Regu?y ACES 2011
wtorek, 20 sierpień 2013
Regu?y ACES

Regu?y ACES  wersja 2011
1. Postanowienia ogólne

1.1 Informacje o ACES
Air Combat Elementary Support (ACES) //Podstawowe Wsparcie dla Walk Powietrznych//, jest mi?dzynarodow? sieci? kontaktów dla pilotów zainteresowanych walkami modeli zdalnie sterowanych radiem w skali 1/12. ACES jest organizacj? demokratyczn? i niedochodow?. Wybory dokonywane s? poprzez g?osowanie uprawnionych cz?onków.

Nota: Uprawnionym cz?onkiem do g?osowania jest ka?dy pilot, który odby? co najmniej jedn? walk? udokumentowan? w internetowej bazie danych CORE (sekcja WWII), w ci?gu ostatnich dwóch lat, b?d?? jest aktywnym administratorem ACES.

1.1.1 Cz?onkostwo
Ka?da osoba zainteresowana R/C Air Combat mo?e zosta? cz?onkiem ACES. Je?eli cz?onek naruszy zasady ACES mo?e zosta? zawieszony po kilku uwagach zwróconych przez administracj? ACES. Aby zosta? cz?onkiem ACES skontaktuj si? ze swoim Kontaktem Narodowym.

1.1.2 Finanse
Ka?dy kraj w strukturze ACES pokrywa swoje w?asne wydatki. Dotyczy to korespondencji IC (International Coordinator – koordynator mi?dzynarodowy), NC (National Contact – kontakt krajowy) itd.

1.1.3 J?zyk
Oficjalnym j?zykiem w ACES jest angielski.

1.1.4 Prawa autorskie
Prawa autorskie do regulaminu ACES i regulaminu R/C Air Combat nale?? do wszystkich cz?onków ACES.

1.2 Struktura ACES
Struktura sieci ACES opiera si? na kilku cz?onkach. Kontakty operuj? na ró?nych szczeblach zgodnie z poni?szym rysunkiem (kropkowane struktury s? opcjonalne):
B??d ??dowania grafiki

1.2.1 Koordynator Mi?dzynarodowy
Pierwszy Koordynator Mi?dzynarodowy(1st International Coordinator (1IC)) powinien koordynowa? prac? ACES pomi?dzy krajami. Powinien utrzymywa? kontakt z krajami, rozsy?a? mi?dzynarodowe zasady i organizowa? mi?dzynarodowe g?osowania. Wyznacza mi?dzynarodowego administratora CoRe i WWW. Jest przewodnicz?cym komitetu IRC. Oboje 1IC i 2IC s? cz?onkami komitetu IRC ale bez prawa g?osu, wyj?tkiem jest gdy s? wyznaczeni jako narodowi cz?onkowie IRC.
1IC wybierany jest co dwa lata przez uprawnionych cz?onków ACES. Wybory 1IC odbywaj? si? w lata nieparzyste (np.: 2005, 2007 …). Okres sprawowania obowi?zków to dwa lata kalendarzowe np.: od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007, itd.
Na wniosek ka?dego z narodów cz?onkowskich ACES mog? odby? si? coroczne wybory 1IC.
2IC jest wybierany w lata parzyste na takich samych zasadach jak wybory 1IC ale nie w tym samym roku aby zapewni? ci?g?o??.
1IC mo?e i powinien przekaza? cz??? swoich obowi?zków drugiemu IC w przypadku gdy nie jest w stanie podo?a? im samemu. Je?eli 1IC staje si? niezdolny do wykonywania obowi?zków lub nie mo?e im sprosta? z ró?nych powodów podczas pozosta?ego okresu sprawowania tej funkcji jego obowi?zki automatycznie przejmuje 2IC do czasu wyboru nowego 1IC. Koordynator Mi?dzynarodowy mo?e wyznaczy? Kontakt Narodowy w nowym kraju cz?onkowskim ACES, pod warunkiem, ?e nie nie zosta? wybrany w g?osowaniu narodowym.

1.2.2 Kontakt Narodowy
Kontakt Narodowy (National Contact (NC)) powinien koordynowa? dzia?alno?? ACES na terenie swojego kraju. Powinien udost?pnia? regulamin cz?onkom krajowym, zarz?dza? krajowe g?osowania i dogl?da?, aby krajowa sie? ACES dzia?a g?adko i bezproblemowo. Powinien tak?e podejmowa? decyzje przy interpretowaniu krajowego regulaminu i postanowie?. NC odpowiedzialny jest za krajowy Puchar Air Combat – Air Combat Cup. NC wybierany jest co rok, przez wszystkich krajowych cz?onków ACES. 1NC wybiera sobie asystenta (2NC), narodowego administratora CoRe, cz?onka IRC, skarbnika, redaktora, osob? odpowiedzialn? za narodowy sklep z zaopatrzeniem oraz kontakty grupowe (GC) w nowych grupach, pod warunkiem, ?e nie zostali wybrani w g?osowaniu. NC jest odpowiedzialny za informowanie IC o zmianach na stanowiskach NC, IRC i administratora CoRe. Powinien aktualizowa? te dane corocznie i jak najszybciej po zmianie.

1.2.3 Kontakt Grupowy
Je?eli struktura ACES w danym kraju rozro?nie si? za bardzo, NC mo?e zdecydowa? o podzieleniu jej na mniejsze grupy. Kontakt Grupowy (Group Contact (GC)) odpowiedzialny jest za koordynowanie ACES w swojej grupie. GC odpowiedzialny jest tak?e za organizowanie pucharu Air Combat w swojej cz??ci kraju. GC wybierany jest co roku przez cz?onków swojej grupy. GC wybiera swojego asystenta: Drugi Kontakt Grupowy (2GC).

Nota: NC mo?e przekaza? wszystkie terminy i inne obowi?zki zgodnie z g?osowaniem narodowym.

1.2.4 Eskadra
Grupa czterech albo wi?cej cz?onków ACES mo?e utworzy? Eskadr?. Eskadra nie ma ?adnej roli organizacyjnej.

1.3 Regulaminy, regu?y, g?osowania i wybory
Regulamin Air Combat ustalany jest i rozsy?any przez ACES. Regulamin zmienia si? drog? g?osowania. Zmiany regu? i regulaminów dokonuje IRC chyba, ?e przeprowadzone zostanie g?osowanie mi?dzynarodowe. Zmiany lub g?osowanie nad nowymi zasadami i regulaminami odbywaj? si? co dwa lata  (parzyste), np.: 2006, 2008, itd. razem z g?osowaniem nad 2IC.

1.3.1 Propozycje zmian – krajowe
Ka?dy cz?onek ACES mo?e zaproponowa? zmian? w regulaminie. Aby propozycja by?a brana pod uwag? musi uzyska? poparcie kolejnych trzech cz?onków ACES. Propozycja jest przekazywana NC i poddana g?osowaniu narodowemu. Tre?? zmiany musi by? spisana po angielsku i by? gotowa do przedstawienia innym krajom ACES poprzez 1IC i IRC.

1.3.2 Mi?dzynarodowy Komitet do spraw Regulaminy (IRC)
Komitet tworz? 1IC, 2IC i jeden przedstawiciel z ka?dego z krajów cz?onkowskich ACES.

1.3.2.1
Zadaniem IRC jest jednoczenie i umacnianie zasad i regulaminów Mi?dzynarodowych zawodów Air Combat.

1.3.2.2
G?osowanie nad nowymi zasadami i regulaminami odbywa si? co dwa lata.

1.3.2.3
Propozycja zmiany lub nowego regulaminu musi by? zarchiwizowana i podpisana przynajmniej przez trzech NC.

1.3.2.4
Wszystkie przeg?osowane regu?y, poza tymi wp?ywaj?cymi na osi?gi modelu, b?d? wprowadzane w sezonie po g?osowaniu.

1.3.2.5
Zmiany i nowe regu?y wp?ywaj?ce na osi?gi modelu b?d? wprowadzane na  drugi rok po roku g?osowania.

1.3.2.6
Propozycje nowych zasad musz? by? przekazane IC lub IRC nie pó?niej ni? do 30 wrze?nia roku g?osowania. Musz? by? spisane po angielsku i rozpowszechnione do wszystkich cz?onków IRC nie pó?niej ni? do 15 pa?dziernika. Ka?da sprzeczno?? rozpoznana w?ród propozycji i istniej?cych zasad musi by? opisana i w pe?ni zrozumia?a dla cz?onków IRC.

1.3.2.7
Ostatnim dniem g?osowania w?ród cz?onków IRC jest 30 listopada.

Nota: Obowi?zkiem 1IC jest przeprowadzenia g?osowania w?ród IRC. 1IC ma prawo do dodania uzupe?niaj?cych instrukcji i do ustalenia innego terminu g?osowania je?eli b?dzie to konieczne ze wzgl?du na ró?ne wypadki, np.: je?eli w g?osowaniu we?mie udzia? wi?cej cz?onków podczas ogólnego g?osowania ACES.

1.3.2.8
Zgodnie z decyzj? IRC lub mi?dzynarodowego g?osowania, 1IC spisuje nowy regulamin po angielsku i rozpowszechnia go do wszystkich cz?onków IRC i wszystkich NC oraz publikuje go na oficjalnej stronie www ACES, nie pó?niej ni? do 31 grudnia.

1.3.2.9
Wszystkie kraje maj? jeden g?os i dodatkowo 1 na ka?dych 10 pilotów reprezentuj?cych go w pucharze krajowym lub Euro Cup na rok przed g?osowaniem (np.: 2004 je?eli g?osowanie ma miejsce w 2005). Kraj z 0 – 9 pilotów ma jeden g?os, kraj z 10 – 19 pilotami ma 1+1+2 g?osy, kraj z 20 – 29 pilotami ma 1+2+3 g?osy itd. Maksymalna ilo?? g?osów na kraj to 5. Ka?dy pilot punktuj?cy w co najmniej 1 walce udokumentowanej w internetowej bazie CoRe (WWII) jest uprawnionym cz?onkiem w g?osowaniu. Wyj?tkiem jest nowy kraj cz?onkowski którego piloci po raz pierwszy bior? udzia? w walkach i który jednocze?nie jest rokiem g?osowania, posiada on 2 g?osy je?eli posiada co najmniej 10 pilotów, w przeciwnym razie posiada 1 g?os. 1IC i 2IC nie posiadaj? ?adnego dodatkowego g?osu w IRC.

1.3.2.10
Ka?da propozycja musi uzyska? co najmniej 50,1% g?osów w?ród wszystkich g?osów IRC.
Je?eli w g?osowaniu wynikiem b?dzie remis, 1IC ma prawo do decydowania o danej propozycji.
Jednak?e:
Je?eli oczekuj?ca/ropatrywana decyzja IRC jest oparta na mniej ni? 90% pozytywnych g?osów, to jest mo?liwo?? zorganizowania mi?dzynarodowego g?osowania w?ród wszystkich uprawnionych cz?onków. Powinno si? to odby? na wniosek 1IC lub minimum 3 reprezentantów IRC. Ten wniosek musi by? utworzony jak najszybciej i nie pó?niej ni? 14 dni od ko?ca g?osowania IRC. Sprawa w takim wypadku powinna by? przetestowana, sprawdzona i zaprezentowana jako tylko dwie spójne alternatywy lub propozycje.
Nota: Podczas mi?dzynarodowego g?osowania w?ród wszystkich uprawnionych cz?onków, propozycja musi uzyska? co najmniej 50,1% pozytywnych g?osów.

1.3.2.11
IRC ma prawo do rozs?dzenia i interpretowania mi?dzynarodowych regu? je?eli zostanie zostanie do tego wezwane. Uprawnienia te przekazywane s? do 1IC lub trzech dowolnych reprezentantów IRC. Ca?a sprawa i wnioski musz? by? przekazane do wszystkich cz?onków IRC.

1.3.3 Mi?dzynarodowe i krajowe regu?y
Ka?dy kraj ma prawo veta od regu?y w taki sposób, ?e mo?e zmieni? swój regulamin zgodnie z g?osowaniem krajowym. Regu?y mog? by? bardzo ró?ne w ró?nych krajach ze wzgl?dów bezpiecze?stwa. Na mi?dzynarodowych zawodach stosowane s? regulaminy mi?dzynarodowe.

1.3.4 Dodatkowe g?osowania i wybory
1IC lub minimum 3 NC mo?e wnioskowa? o dodatkowe g?osowanie lub wybory je?eli uzna to za konieczne ze wzgl?du na specjalne sytuacje. W przypadku gdy wybrany kandydat nie wype?nia w pe?ni swoich obowi?zków, wy?szy administrator ACES mo?e wnioskowa? o nowe wybory. Wy?szy administrator mo?e równie? wskaza? nowego administratora ?eby przej?? obowi?zki osoby do momentu nowych wyborów.

1.4 Puchar Air Combat
Zawody w obr?bie jednego regionu, w danym roku mog? by? zebrane do klasyfikacji pucharowej. Zawody pucharowe musz? by? og?aszane wszystkim zawodnikom ACES z tego regionu co najmniej na miesi?c przed ich dat?.

1.4.1 Punktacja w pucharze
Punktacja ko?cowa pilota liczona jest jako suma X najlepszych rund wylatanych przez pilota w zawodach b?d?cych cz??ci? Pucharu. Liczba rund ustalana jest przy ustalaniu zawodów pucharowych.

1.4.2 Zawody
Zawody to ka?de zorganizowane zawody zgodnie z regulaminem krajowym albo mi?dzynarodowym, w których uczestniczy co najmniej dwóch zawodników. Zawody musz? by? uznane przez NC.

1.4.3 Mistrzostwa
Za mistrzostwa krajowe uwa?a si? jedne zawody organizowane co najwy?ej jeden raz w roku w kraju. Za mistrzostwa mi?dzynarodowe uwa?a si? zawody obejmuj?ce kilka krajów organizowane co najwy?ej raz w roku w jednym miejscu, a zawody te musz? mie? zawodników z przynajmniej dwóch ró?nych krajów.

1.4.4 Zawody Euro Cup
Miejsce, data i czas wszystkich zawodów Euro Cup musi by? rozpowszechniony w?ród wszystkich NC przez email i opublikowany na mi?dzynarodowej stronie ACES tak szybko jak to mo?liwe (preferuje si? przed 28 lutego) ale nie pó?niej ni? na dwa pe?ne miesi?ce przez dat? zawodów. IC ma prawo zaproponowa? inn? dat? zawodów je?eli dwa lub wi?cej krajów zaproponowa?o ten sam termin. Zastosowanie ma tutaj prawo pierwsze?stwa, „Kto pierwszy ten lepszy”. Maksymalna ilo?? zawodów Eurocup w danym kraju to 1, jednak?e kraj mo?e wnioskowa? do IC o jedne dodatkowe zawody EC pod warunkiem organizacji co najmniej 10 krajowych zawodów pucharowych w danym roku.

1.4.5 Punktacja zawodów
Ko?cowa punktacja pilota to suma wyników z zawodów.

2. Dodatkowe regulacje

2.1 Na temat dodatkowych zasad
Zasady te s? opcjonalne co oznacza, ?e ka?dy cz?onek ACES mo?e lub nie musi stosowa? ca?o?ci lub cz??ci z nich. W?ród tych zasad s? stopnie wojskowe, ordery, odznaczeni itp. Pami?taj, ?e te odznaczenia to tylko dekoracja i nie daj? uprawnie? do dowodzenia innymi cz?onkami ACES.

2.1.1 Krajowy sklep z zaopatrzeniem
Dekoracje i nagrody mog? by? sprzedawane przez krajowy sklep ACES z zaopatrzeniem. Ró?ne kraje mog? mie? ró?ne odznaczenia i mog? zdecydowa? aby nie u?ywa? pewnych odznacze?.

2.2 G?ówne definicje

2.2.1 Misja bojowa
Wzi?cie udzia?u w misji bojowej liczy si?, gdy zawodnik odb?dzie jeden punktowany lot w zawodach i otrzyma w nim co najmniej jeden (1,0) punkt.

2.2.2 Zestrzelenie
Zestrzelenie definiuje si? jako zdarzenie, w którym dwa lub wi?cej my?liwców zderzaj? si? w powietrzu. Je?eli wszystkie modele bior?ce udzia? w zderzeniu rozbij? si?, wtedy ka?dy z pilotów dostaje 0,5 zestrzelenia. Je?eli jeden albo wi?cej modeli rozbije si? a jeden albo wi?cej model jest w stanie kontynuowa? lot, wtedy piloci sprawnych my?liwców dostaj? 1 zestrzelenie. W tym przypadku zestrzeleni piloci nie dostaj? zestrzelenia. Kontynuowanie lotu po zderzeniu definiowane jest jako lot przez kolejne 15 sekund od momentu zderzenia.

2.2.3 Administrator
Administrator jest osob?, która pe?ni funkcj? Mi?dzynarodowego Koordynatora, Drugiego Mi?dzynarodowego Koordynatora, Kontaktu Narodowego, Drugiego Kontaktu Narodowego, Kontaktu Grupowego, Drugiego Kontaktu Grupowego, skarbnika, wydawcy listu informacyjnego, albo jest odpowiedzialny za krajowy sklep z zaopatrzeniem.

2.3 Specjalne odznaczenia

2.3.1 Skrzyd?a pilota
Skrzyd?a pilota mo?na nosi? po odbyciu pierwszej misji na zawodach.

2.3.2 Naszywki
W obr?bie ACES s? ró?ne oznaczenia stopnia dla ró?nych poziomów w organizacji. Mog? by? nast?puj?ce poziomy: ACES, Krajowe ACES, Grupy i Eskadry. Dodatkowo mo?na u?ywa? oznacze? flag narodowych, aby pokaza?, jakiej jest si? narodowo?ci i w których krajach uczestniczy?o si? w zawodach. Jednocze?nie mo?na wykona? naszywki dla odznacze?, które si? otrzyma?o: np. naszywka ACE itd.

2.3.3 Medale
Wyst?puje pi?? medali w zale?no?ci od ilo?ci misji, w których bra? udzia? zawodnik: Br?zowa Gwiazda (50 misji), Srebrna Gwiazda (100 misji), Z?ota Gwiazda (200 misji), Diamentowa Gwiazda (300 misji), Podwójna Diamentowa Gwiazda (500  misji). Dodatkowo medale mo?na przyznawa? jako nagrod? za zwyci?stwo w mistrzostwach krajowych, dla zwyci?zcy pucharu itd.

2.4 Odznaczenia
Naszywki odznacze? maj? rozmiar 10x35. Powinny by? umieszczane w rz?dach licz?cych maksymalnie 4 naszywki i w kolejno?ci jak poni?ej.

2.4.1 Honorowy Kombatant Aircombat (Honoured Air Combatant (HAC))
Jeden cz?onek, który wykaza? si? wyj?tkowo cennymi zas?ugami dla ACES wybierany jest co roku przez cz?onków i otrzymuje to odznaczenie.

2.4.2 Najlepszy Pilot My?liwca (Best Air Combatant (BAC))
Pilot, który wygra co roczny puchar krajowy nagradzany jest odznaczeniem: „Najlepszy Pilot My?liwca w < kraju > w < roku >” (“Best Air Combatant of < nation > < year >“).

2.4.3 Air Combat Ekspert (Air Combat Expert (ACE))
Jeden z dwóch warunków trzeba spe?ni? aby otrzyma? to odznaczenie:
1. Pilot, który zdoby? pi?? albo wi?cej zestrzele? odznaczany jest ACE.
2. Pilot, który zdoby? 4 ci?cia w jednej walce odznaczany jest jako ACE.

2.4.4 Najlepszy Strzelec (Top Shot (TS))
Nagroda „Top Shot” przyznawana jest ka?demu pilotowi, który uzyska? ?redni? ci?? równ? 1,25 na lot w czasie pojedynczych zawodów. ?rednia liczona jest uwzgl?dniaj?c liczb? wszystkich lotów w czasie zawodów wliczaj?c w to loty fina?owe nawet, je?eli zawodnik nie zakwalifikowa? si? do fina?ów.

2.4.5 Konstruktor My?liwców (Fighter Designer (FD))
Aby otrzyma? odznak? Konstruktora My?liwców cz?onek musi zaprojektowa? model zgodnie z regulaminem R/C Air Combat i przes?a? pe?nowymiarowe plany do Kontaktu Narodowego do oceny. W dodatku my?liwiec musi wzi?? udzia? w przynajmniej jednej misji bojowej a projekt modelu nie mo?e by? kopi? innego projektu.

2.4.6 Pilot Testowy Air Combat (Air Combat Testpilot (ACT))
Odznaczenie ACT przyznaje si? pilotowi, który walczy? co najmniej 10 ró?nymi my?liwcami ka?dym z nich w przynajmniej jednej misji bojowej. Rodzaj my?liwca definiuje si?, jako „Spitfire”, „FW190”, „Hurricane” itd. Podtypy jak: „FW190A”, „FW190D-9” nie s? uwzgl?dniane.

2.4.7 Weteran Air Combat (Air Combat Weteran (ACV))
Pilot, który walczy? przynajmniej 50 razy (odby? 50 misji bojowych) odznaczany jest nagrod?: Weterana Air Combat.

2.4.8 Administrator ACES
Administrator, który pracowa? dla ACES co najmniej przez pe?ny rok otrzymuje to odznaczenie.

2.4.9 Najlepsza Eskadra Aircombat (Best Aircombat Squadron (BAS))
Odznaczenie BAS przyznaje si? w ka?dym kraju dru?ynie, która zebra?a najwi?ksz? liczb? punktów we wszystkich zawodach na ?wiecie w okresie roku. Pilot musi walczy? dla tej dru?yny przez ca?y rok a lista za?o?onych eskadr musi by? dostarczona do NC na pocz?tku ka?dego sezonu. Odznaczenie przyznaje si? jako: „Najlepsza Eskadra Aircombat < kraju > w < roku >” („Best squadron of < nation > < year >”).

2.4.10 Mi?dzynarodowy Mistrz Aircombat (Aircombat International Champion (AIC))
Przyznawane jest pilotowi, który wygra? Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Aircombat.

2.4.11 Krajowy Mistrz Aircombat (Aircombat National Champion (ANC))
Przyznawane jest pilotowi, który wygra? Krajowe Mistrzostwa Aircombat.

2.4.12 Zwyci?zca Zawodów Aircombat (Aircombat Competition Champion (ACC))
Przyznawane jest pilotowi, który zwyci??y? w zawodach aircombat.

2.4.13 Mi?dzynarowode Mistrzostwa Aircombat (Aircombat International championship (AI))
Przyznawane jest cz?onkowi, który bra? udzia? w mi?dzynarodowych mistrzostwach R/C Air Combat.

2.4.14 Krajowe Mistrzostwa Aircombat (Aircombat National championship (AW))
Przyznawane jest cz?onkowi, który bra? udzia? w krajowych mistrzostwach R/C Air Combat.

2.4.15 Zawody Aircombat (Aircombat Competition (AC))
Przyznawane jest cz?onkowi, który bra? udzia? w zawodach R/C Air Combat.

2.4.16 Organizator zawodów (Contest Organisator (CO))
Przyznawana jest cz?onkowi który zorganizowa? co najmniej 10 zawodów udokumentowanych w CoRe lub przynajmniej raz zorganizowa? WASG lub EASG.

2.4.17 Kraje
Przyznawane jest cz?onkowi zgodnie z tym, w jakich krajach uczestniczy? w zawodach.

2.5 Rangi
Cz?onek ACES otrzymuje rang? zgodnie z poni?szymi zasadami.

2.5.1 Zasady nadawania rangi
Nowy cz?onek ACES nie ma rangi (Szer. = Szeregowy). Po odbyciu jednej misji lub po obj?ciu funkcji administratora otrzymuje stopie? Kaprala. Po tym pilot jest promowany po odbyciu 25 misji bojowej. Po kolejnych 25 misjach bojowych promowany jest ponownie. Od tej pory jego ranga wzrasta co 50 misji bojowych. Administrator jest dodatkowo awansowany po ka?dym pe?nym roku pracy na tej funkcji.

2.5.2 Naszywki rang
Powinny wygl?da? jak na poni?szym rysunku.
Nota: Oczywi?cie znak # nale?y zast?pi? odpowiedni? liczb? od 1 wzwy?. Genera? 1 Gwiadkowy jest wy?szy stopniem od zwyk?ego Genera?a.
B??d ?adowania grafiki

2.6 Umiejscowienie odznacze?
Poni?ej przedstawiono zalecenia odno?nie umiejscowienia konkretnych odznacze?

2.6.1 Skrzyd?a my?liwca
Powinny by? umieszczone po lewej stronie munduru. Mog? by? równie? na froncie czapki.

2.6.2 Naszywki odznacze?
Powinny by? umieszczone pod skrzyd?ami my?liwca po lewej stronie munduru.

2.6.3 Naszywki rang
Powinny by? przyszyte na ramionach, mog? równie? znale?? si? na froncie czapki.

2.6.4 Medale
Umiejscowimy je po prawej stronie munduru.

2.6.5 Naszywki
Mog? by? umiejscowione wsz?dzie na mundurze lub czapce. Standardowe ich miejsce jest na ramionach munduru w kolejno?ci od najbardziej znacz?cej na górze.

B??d ?adowania grafiki