ogłoszenia IC1 (Rainera

Ogłoszenia Kwatery Głównej ACES
skidan
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 09, 2021 9:23 pm

ogłoszenia IC1 (Rainera

Post autor: skidan »

Witam,
otrzymałem maila od
skidan
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 09, 2021 9:23 pm

Re: ogłoszenia IC1 (Rainera)

Post autor: skidan »

Witam,
otrzymałem maila od Rainera.
Najpierw oryginalna wiadomość. W kolejnym poście streszczenie

Warendorf, 2021-12-20

Hello ACES HQ,

If my mail list is bad, send me the correct adresses or send them tot he right person.


Late in this year we all have to do some votings again. Some private words at the end of this letter

This year was crazy again with the the corona pandemic, it makes our contests and traveling inside Europe sometimes very difficult.

These unknown risks in 2022 are the reason to organize the WASG not in 2022.
First we must have a stable situation in Europe, sorry.

The German Model flying federation DMFV supports us again.

As long we cannot travel, like in 2019, it make no sense to organize such an international event. The next months you get no information for WASG2020. Organization is still running. (Waiting modus) Website is still online. If we know more, we begin again with updates.

www.wasg2020.de

Sorry, but I have no better news.

The eurocups in 2021 are made by several nations, granulations to the winners. The CoRe was uncompleted until today, now, you can read the results in the database or in Excel in attachment.

I make only some diplomas as a small replace.

Rules votings

to WWII = no

to WWI = no,

I know about some discussion on facebook. Discussions are free and good, but when you have a Idea, follow the regulations an send the proposal to your NC/ IC. It is good o do it in spring, then it is time to make changes or better wording of paragraphs. The 30.09. is an important day of preparing new rules. ( I am not very often in facebook. It is not my favorite tool)

Workplan 2021

My tasks: December 1

1. Send this letter to ACES HQ

2. The voting time begins now to the 31.01.2022 with one week reserve (now we have Chrismasweek and the orthodox Chrismas is a klitte later in January.

3. In the last week I count the votes and send you the results.Your Tasks, as soon as possible:

NC task:

1. Prepare your voting list of your pilots from 2019 until 2021 (longher time-Corona)

2. To reduce the paperwork, it is ok if you search out your active pilots from 2019 -2021

3. All your active Pilots and active admins of the season 2019 and 2020 have the right to take part in this voting.

Last steps:

- The voting in the nations should start as soon as possible

- The voting ends with the sending back of results at the 31.01.2022 23:59 o’clock. This is late, but you need to have some time to do your preparations.

- Send me your results in time. The last week of this year we have as time reserve and to count the votes.

- Please vote your national posts, too. ( If it is not done yet.)

- Send me changes in persons, I can update my NC list again.

1.- Post of 1. IC WWII 2022-2023

(actual, I do not heard about another candidate.))

A: Rainer Handt (1. IC - currend position)

B: __________

2. - International HAC 2021 (Honored Air Combattant)

This year I make no official proposal. Please choose up to three pilots or Admin. (Please not from your own country)

A: __________

B: __________

C:__________

In Germany we found three pilots, who are worth honoring:

1- Pär Bertilsson ( most points in WWII over all and one of the founders/first pilots) of ACES, almost on every WASG/EASG

2- Samuel Olofsson ( very good pilot and he was of the most international Contests of the last years)

3- Pascal Favalessa from France, he is an active NC and organisator of EC4. -Please vote for national candidates according your national practice.

A - 1.and 2. NC for your Combat classes

B - Nat. HAC

This year, we have no rule discussion and the voting period can be short and easy.

Some privat words: After these last two years of medical and political trouble I hope, that the situation about corona and the “mucle games" of some big politicians have a good and friendly result.

Nothing destroys more than war and diseases.

My father is 95 now. He was in Belarus in 1944 East Prussia until February 1945 as a soldier. He told me some bad stories and I was always happy to grow up in peace and have the chance to meet you all in the last 20 years. And my own accident in January21 shows me, that everyone can have some unexpected interruption in life planning. I cannot better write these words in a foreign language.Stay healthy and get into the next year well. Best wishes to all your families.Best regards from Germany

Rainer Handt

1 IC ACES

r.handt@dmfv.aero

handt.rainer@t-online.de

T. +49 (0)2581 789 6339 (privat)

M. +49 (0)171 653 7728

M. +49 (0)170 922 4822 Whatsapp and TelegramThe list oft he last int.HACYear

int. HAC

1996

Martin Elmberg SE

1997

Thomas Hylander SE

1998

Esa Niskanen FIN

1999

Martin Elmberg SE

2000

HoBo D

2001

Gert König A

2002

Martin Machura CZ

2003

Peppe Panzieri It

2004

Andrej Pervinsek SLO

2005

Milan Beztarosti CZ

2006

Pelle Scherdin SE

2007

Dirk Kleimann D

2008

Erkki Lusto FIN

2009

Jürgen Feldhaus D

2010

Piotr Miszck PL

2011

Rainer Handt D

2012

Peter Müller D

2013

Therese Lundell SE

2014

Alina Miscyk

2015

Martin Knasmillner / Daniel Lux

2016

Timo Starkloff D

2017

Igor Berechet MD

2018

WASG 2018 Team CZ

2019

Igor Herasymenko UA

2020

Valerij Chitruschin MD / Artem Yakowlew BY

2021

2022

2023

2024
skidan
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 09, 2021 9:23 pm

Re: ogłoszenia IC1 (Rainera

Post autor: skidan »

Witaj dowództwo ACES,

Jeśli moja lista mailowa jest zła, wyślij mi poprawne adresy lub wyślij je do właściwej osoby.


Pod koniec tego roku wszyscy musimy ponownie przeprowadzić głosowanie. Kilka prywatnych słów na końcu tego listu

Ten rok znów był szalony z pandemią korony, co sprawia, że ​​nasze konkursy i podróżowanie po Europie są czasami bardzo trudne.

Te nieznane zagrożenia w 2022 r. są powodem NIE zorganizowania WASG w 2022 r.
Po pierwsze musimy mieć stabilną sytuację w Europie, przepraszam.

Niemiecka federacja latania modelami DMFV ponownie nas wspiera.

Dopóki nie możemy podróżować, tak jak w 2019 roku, nie ma sensu organizować takiej międzynarodowej imprezy. W kolejnych miesiącach nie otrzymasz żadnych informacji na temat WASG2020. Organizacja nadal działa. (Tryb oczekiwania) Witryna jest nadal online. Jeśli będziemy wiedzieć więcej, będziemy aktualizować dane na bieżąco.

link:
www.wasg2020.de

Przepraszam, ale nie mam lepszych wieści.

EuroCUP w 2021 r. były robione przez kilka narodów, gratulacje dla zwycięzców. CoRe było nieuzupełnione do dziś, teraz wyniki można przeczytać w bazie danych lub w załączniku Excel.

Zmiany w regulaminie:

do II wojny światowej = nie

do I wojny światowej = nie,

Wiem o jakiejś dyskusji na facebooku. Dyskusje są "wolne" i dobre, ale gdy masz pomysł, postępuj zgodnie z regulaminem i wyślij propozycję do swojego NC/IC. Dobrze jest zrobić to na wiosnę, wtedy czas na zmiany lub lepsze sformułowanie akapitów. 30.09. to ważny dzień na przygotowanie nowych zasad. (Nieczęsto bywam na facebooku. To nie jest moje ulubione narzędzie)
mamy grudzień, więc nie wiem dlaczego Rainer pisze o 30 września :)


Plan pracy 2021
Moje zadania: 1 grudnia
1. Wyślij ten list do siedziby ACES
2. Głosowanie rozpoczyna się teraz do 31.01.2022 z tygodniową rezerwą
3. W ostatnim tygodniu liczę głosy i przesyłam wyniki.

Twoje zadania tak szybko, jak to możliwe:

Zadanie NC:

1. Przygotuj listę do głosowania swoich pilotów od 2019 do 2021 (dłuższy czas – Corona)

2. Aby zredukować papierkową robotę, możesz wyszukać swoich aktywnych pilotów z lat 2019-2021

3. Wszyscy Twoi aktywni Piloci i aktywni admini sezonu 2019 i 2020 mają prawo wziąć udział w tym głosowaniu.

Ostatnie kroki:

- Głosowanie krajowe powinno rozpocząć się jak najszybciej

- Głosowanie kończy się odesłaniem wyników o godzinie 23:59 31.01.2022. To już późno, ale musisz mieć trochę czasu na przygotowania.

- Prześlij mi swoje wyniki na czas. Ostatni tydzień tego roku mamy jako rezerwę czasu i przeliczenie głosów.

- Proszę również głosować na swoje krajowe pomysły. (Jeśli jeszcze tego nie zrobiono.)

- Wysyłaj mi zmiany osób, mogę ponownie zaktualizować moją listę NC.


1.- Głosowanie na 1. IC WWII 2022-2023

(faktycznie, nie słyszałem o innym kandydacie.))

A: Rainer Handt (1. IC - aktualna pozycja)

B: __________

2. - Międzynarodowy HAC 2021 (międzynarodowy honorowany AirCombat)

W tym roku nie składam oficjalnej propozycji. Wybierz maksymalnie trzech pilotów lub administratora. (Proszę nie z własnego kraju)

A: __________

B: __________

C:__________

W Niemczech znaleźliśmy trzech pilotów, których warto uhonorować:

1- Pär Bertilsson (najwięcej punktów w II wojnie światowej ze wszystkich i jednego z założycieli/pierwszych pilotów) ACES, prawie na każdym WASG/EASG - tłumaczenie GOOGLE bo nie wiem co autor miał dokładnie na myśli :)

2- Samuel Olofsson (bardzo dobry pilot i był jednym z pilotów, którzy najczęściej uczestniczyli w zawodach międzynarodowych w ostatnich latach)

3- Pascal Favalessa z Francji, jest aktywnym NC i organizatorem EC4. -Proszę głosować na kandydatów krajowych zgodnie z praktyką krajową.

A - 1. i 2. NC dla twoich klas bojowych

B - Nat. HAC


W tym roku nie dyskutujemy o zasadach, a okres głosowania może być krótki i łatwy.

Kilka prywatnych słów: Po tych ostatnich dwóch latach medycznych i politycznych kłopotów mam nadzieję, że sytuacja w sprawie korony i „gry mukle” niektórych wielkich polityków przyniesie dobry i przyjazny wynik.

Nic nie niszczy bardziej niż wojna i choroby.

Mój ojciec ma teraz 95 lat. W 1944 r. przebywał na Białorusi w Prusach Wschodnich do lutego 1945 r. jako żołnierz. Opowiedział mi kilka złych historii i zawsze cieszyłem się, że dorastałem w pokoju i miałem szansę poznać was wszystkich przez ostatnie 20 lat. A mój własny wypadek z 21 stycznia pokazuje mi, że każdy może mieć nieoczekiwaną przerwę w planowaniu życia. Nie potrafię lepiej napisać tych słów w obcym języku.

Życzę dużo zdrowia na nadchodzący Nowy Rok. Najlepsze życzenia dla Was i dla Waszych rodzin.

Pozdrawiam z Niemiec

Poniżej (a raczej powyżej, aby nie powielać) lista Honorowych AirCombat z poprzednich lat.
skidan
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 09, 2021 9:23 pm

Re: ogłoszenia IC1 (Rainera)

Post autor: skidan »

Jeszcze raz, ale w skrócie:

1. WASG 2020, 2021 znowu odwołany !!!
2. Zamian w regulaminie nie ma, więc i głosowania w tym temacie również nie będzie.
3. Brak kandydatów do zmiany IC 1. Jedyny chętny to obecny IC1 Rainer Handt. Głosujecie na niego, ewentualnie nie głosujecie :)
4. HAC międzynarodowy - należy zgłaszać kandydatów, albo głosować na wymienionych przez Rainera
5. Głosowanie na narodowych NC1 i NC2 ESA i ACES.
- głosowanie jest do końca roku. Uprawnieni do głosowania aktywni piloci ACES z ostatnich 2 lat. (w sprawach dotyczących ESA aktywni piloci ESA).
skidan
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 09, 2021 9:23 pm

Re: ogłoszenia IC1 (Rainera

Post autor: skidan »

Nie wiem jak Wam idzie głosowanie, ale koledzy z Ukrainy wysłali propozycje na HAC.

Cytat:
Drodzy piloci. Zespół ACES MOLDOVA nominuje pilota z Ukrainy Siergieja Merkunowa do tytułu międzynarodowego HAC. Jest wielokrotnym zdobywcą Pucharu Europy, znakomitym pilotem i wiele zrobił dla rozwoju AIRCOMBAT na Ukrainie.
ODPOWIEDZ